لوح فشرده  مجموعه  مقالات  سایت فکرنو  هدیه ای مناسب از طرف شما  برای مدیران اساتید دانشگاه ، کارشناسان ، دانشجویان ،  معلمان،  دانش آموزان  ، کارمندان ، خانم های خانه دار  و بسیاری دیگر از علاقمندان                                                           برای خرید لوح فشرده سایت فکرنو  به بخش فروش نرم افزار مراجعه فرمایید.                                          با تشکر   گروه علمی سایت فکرنو   

   


 

رابطه بین سبکهای مدیریت (مشارکت جو، آمرانه) و میزان استفاده از مشارکت اولیا

  در مدارس متوسطه شهرستان ورامین  در سال تحصیلی89-88


 

   
   

www.Fekreno.org

 

 

 

 

 

چكيده


پژوهش حاضر با هدف بررسی و شناسایی نحوه رابطه بین سبکهای مدیریت(مشارکت جو،آمرانه)و میزان استفاده از مشارکت اولیا در مدارس متوسطه شهرستان ورامین انجام شده است . روش پژوهش بر اساس هدف از نوع کاربردی است و با توجه به روش گردآوری داده ها،این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد.


جامعه آماری پژوهش شامل 70 نفر از مدیران متوسطه به همراه دبیران و اولیای دانش آموزان ایشان می باشد که با استفاده از جدول مورگان و نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 59 نفر از مدیران با کمک قرعه کشی انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند که به کمک دو پرسش نامه محقق ساخته یکی در خصوص سبک مدیریت از دبیران و دیگری میزان مشارکت اولیا از اعضای اصلی انجمن اولیا صورت گرفته و به جمع آوری داده ها اقدام گردیده است . داده های حاصل از ابزارهای پژوهش از طریق شاخص های آماری مانند فراوانی میانگین میانه و حد انحراف معیار و... مورد ارزیابی قرارگرفته و به منظور تایید تحلیل داده ها و تعمیم نتایج پژوهش به جامعه ای که نمونه از آن استخراج شده ازآزمون آماری خی توافقی و خی تک گروهی استفاده شده است .


بر اساس نتایج پژوهش بین سبک مدیریت مشارکت جو به عنوان متغییر مستقل و میزان استفاده از مشارکت اولیا در امور مختلف آموزشگاه(آموزشی ،پرورشی، پشتیبانی و...)به عنوان متغییر وابسته رابطه معنی داری وجود دارد بر این اساس سبک مدیریت مشارکت جویانه مدیر تاثیر مهم و بسزایی بر میزان استفاده از مشارکت اولیا در امور مختلف آموزشگاه داشته و تاکید بر روشهایی برای جلب مشارکت مردم و حذف عوامل علل ایجاد فاصله بین خانه و مدرسه از مهمترین پیشنهادهای پژوهش حاضر است.

مقدمه


نظریه های جدید عمدتا به مفاهیم علوم رفتاری ناظر بوده،رفتار فردی،گروههای غیر رسمی رابطه متقابل فرد و سازمان وجنبه های نظیر تکنولوژی و محیط سازمانی را مورد توجه قرار دادند به علاوه این نظریه ها تشخیص می دهند که ترتیبات ساده ماشینی برای اداره سازمانهای پیچیده کافی و رضایت بخش نیستند نظریه های کلاسیک وروابط انسانی، تاثیر روابط اجتماعی و ساختار رسمی را،به ترتیب، نادیده می گرفتند. نظریه رفتاری ضمن ترکیب آنها،اصولی ماخوذ از روانشناسی،جامعه شناسی،علوم سیاسی و اقتصادی نیز بر آن می افزاید در نتیجه موضوع اصلی مطالعه در این نگرش،رفتار در سازمانهاست این نظریه ها در فهم رفتار سازمانی موثر بوده و روشهای مدیریت ورهبری سازمانی را بهبود بخشیده اند(علاقه بند،1386)


نظريه هايي كه در خصوص سبكهاي مديريت وجود دارد بسيار است مانند نظريه همكاري چستر بارنارد (1983) نظريه همسازي وايت بك وكريس آرگريس (1954)،نظريه سلسله مراتب مازلو (1954و1970) نظريه هاي XوYداگلاس مك گرگور (1960)،نظريه بهداشت هرزبرگ (1959)كه همگي در خصوص فرد وسازمان مي باشند.


اما پژوهش حاضر سبکهای مدیریت را بر اساس نظریه رنسیس لیکرت (1961،1967)مورد توجه قرار داده.لیکرت بر اساس تحقیقات چهار نظام مدیریتی پدید آورد که از سیستم یک(آمرانه استثمار گرانه)تا سیستم چهار(گروهی مشارکت جویانه) دامنه پیدا می کند هر یک از سیستمهای مدیریتی با توجه به ویژگیهای هشتگانه رهبری، انگیزش،ارتباطات،تعامل/ نفوذ ،تصمیم گیری هدف گذاری،نظارت و کنترل و گروههای غیر رسمی جو و فضای سازمانی ویژه ای را معرفی می کنند که مستلزم سبک رهبری و مدیریت متفاوتی است.(علاقه بند،1386)


سیستم یک دارای ویژگیهای سازمان بروکراتیک یا کلاسیک است شامل رهبری محدود حمایتی انگیزش بر اساس ایجاد ترس و تهدید،ارتباط یکطرفه بالا به پایین تصمیم گیری متمرکز نظارت از نزدیک،فقدان کار تیمی همکاری،و هدفهای عملکردی سطح پایین ، در مقابل آن سیستم چهارم قرار دارد که کار آن تیمی است اعتماد و اطمینان مقابل سطح بالایی بین مدیر و زیر دستان وجود دارد،ارتباطات آزادانه و در همه جهات بر قرار است،تصمیم گیری در همه رده های سازمانی صورت می گیرد.

به زعم لیکرت سیستم چهار سه عنصر دارد:استفاده ی مدیر از اصل برقراری روابط حمایتی ،استفاده از تصمیم گروهی در گروههای همپوش(متداخل)و هدفهای عملکردی سطح بالای مدیر برای سازمان . نظریه مبنایی آن است که اگر سازمانی قرار است خیلی اثر بخش باشد، رهبری و سایر فراگرد های سازمان باید تضمین کنند که در همه تعامل های میان بالا دست    و    زیر دست این رابطه با عنوان تقویت کننده ی حس خویش از ارزش اهمیت شخصی خود در سازمان ادراک خواهد کرد.

به علاوه ليكرت استدلال مي كند كه سازماني به بهترين نحو كار خواهد كرد كه كاركنان آن نه به عنوان افراد بلكه به عنوان اعضاي گروههاي كاري اثر بخش كه هدفهاي عملكردي سطح بالايي دارند عمل نمايند. (علاقه بند،1386)که در پژوهش حاضر نوع سبک مدیران با توجه به اینکه در سیستم یک(آمرانه)یا در سیستم چهار(مشارکت جو)وجود دارد سنجیده می شود از سوی دیگر منظور از مشارکت در امر تعلیم و تربیت نوعی سهیم و دخیل شدن در تصمیم گیری برنامه ریزی و اجراست این تصمیم گیری معطوف به هدفی است که مشارکت کنندگان تمایل نشان می دهند برای تحقق هدف مشترک با دیگران به کنش مقابل و یاریگرانه بپردازند.(قاسمی پویا،1380)

مشارکت واالدین در امور آموزشگاه از جهات گوناگون قابل تفکیک و طبقه بندی است مهمترین انواع مشارکت شامل مشارکت تحمیلی،داوطلبانه،آگاهانه،ناآگاهانه،یک بعدی،چند بعدی،می شود از بین انواع مشارکتهای مذکور تنها مشارکت داوطلبانه،آگاهانه و چند بعدی در بلند مدت دارای ارزش حقیقی است.

مشارکت والدین در امورآموزشگاه شامل مشارکت در کلیه امور آموزشی،پرورشی،پشتیبانی،اجتماعی و ارتباطی می شود که از طریق مداخله کلیه والدین دانش آموزان یا مداخله انجمن اولیا و مربیان آموزشگاه در تصمیم گیری های اساسی آموزشگاه امان پذیر است.


پژوهش هایی که به طور غیر مستقیم به بررسی رابطه بین سبک مدیریت و میزان استفاده از مشارکت اولیاء پرداخته اند،که میتوان از پژوهش اسماعیلی و سبحانی نژاد(1383) که بيان مي دارد بین عوامل مدیریتی مانند تصمیم گیری برنامه ریزی،اطلاع رسانی،آگاه سازی،روابط انسانی و هدایت و نظارت مدیران و سطح مشارکت اولیا در امور مدارس ابتدایی رابطه وجود دارد و همچین در یافته های قاسمی پویا(1377)نشان داده شده که مدیران نقش بسیار ارزشمندی در جلب مشارکتهای مردمی دارند و نیز در پژوهش اسحاقیان و آقا حسینی (1377)مشخص شده مدیران دارای حد مطلوبی از مهارت در رهبری اجتماعی مدرسه نیستند و نیز پژوهش علاقه بند(1374)نشان داده است بسیاری از مدیران در جلب مشارکت معلمان و اولیا رفتار اثر بخشی نداشته اند در واقع بسیاری از مدیران ویژگی های مدیر مشارکت جورا ندارنداین امر سبب می شود مردم علاقه ای به مشارکت در امور آموزش و پرورش نشان ندهند.


برخی  از پژوهش ها نیز راههای جلب مشارکت همگانی و جلوگیری از موانع اساسي را در مشارکت و عوامل موثر بر میزان مشارکت را سنجیده اند از جمله بامدادی(1376)،آهنگرانی(1376)،کرکه آبادي (1374)،سپهري (1372)،محمدي (1379) که آگاه سازی توسعه و فرهنگ مشارکت را از مهم ترین راه های جلب مشارکت والدین می دانند.


در پژوهش هایی که در خارج کشور صورت گرفته رابطه بین روشهای مدیریتی را با میزان مشارکت اولیا نمایانگر سطح وسیعی از مشارکت اولیا در اداره ی امور آموزشگاه می باشد از جمله این پژوهش ها پژوهش کازلو (2001)می باشد که تاثیر زیاد تصمیم گیری مدرسه محور بر اساس مشارکت معلمان ، والدین ،مدیران و اعضای گروههای اجتماعی جهت بهبود محیط یادگیری دانش آموزان اثبات رسانده اند و مطابق یافته های لوت (2001)مدیران آموزشی نقش ارتباطات،ایجاد تغییر و تحول مداوم در فرآیند ارتباطی آموزشگاه با والدین، توجه به روابط غیر رسمی و ایجاد اعتماد و اطمینان بین طرفین(والدین و مسئولان آموزشگاه)را عواملی موثر جهت جلب مشارکت والدین در آموزشگاه می داند و نتایج پژوهش آرنولد (1998)نشان داده است که موفقیت برنامه های مشارکتی والدین در یک مدرسه بستگی به عقاید،تصمیم گیری ها و مهارت مدیر مدرسه در برقراری ارتباط دارد.

مطابق یافته های هلینگر (2001)ارتباط صمیمی و غیر رسمی در میان والدین وكادر آموزشگاه ، اطلاع رسانی به والدین و ایجاد محیط گرم و خوشایند در مدرسه تاکتیک هایی مطلوب جهت افزایش مشارکت در امور آموزشگاه محسوب می شوند بر اساس آنچه بیان شد در این پژوهش سوال اصلی بررسی رابطه ی بین سبکهاي مديريتي (مشارکت جو و آمرانه)بامیزان مشارکت اولیا در امور مدارس متوسطه بوده که به پنج سوال فرعی تقسیم می شود


1- آیا بین سبک مدیریتی (مشارکت جو و آمرانه) و میزان استفاده از مشارکت اولیا در امور آموزش مدارس متوسطه رابطه وجود دارد
2- آیا بین سبک مدیریتی(مشارکت جو و آمرانه) و میزان استفاده از مشارکت اولیا در امور پرورش مدارس متوسطه رابطه وجود دارد
3- آیا بین سبک مدیریتی (مشارکت جو و آمرانه) و میزان استفاده از مشارکت اولیا در امور پشتیبانی مدارس متوسطه رابطه وجود دارد
4- آیا بین سبک مدیریتی (مشارکت جو و آمرانه) و میزان استفاده از مشارکت اولیا در تقویت ارتباط مدرسه باخانواده در مدارس متوسطه ارتباط وجود دارد
5- آیا بین سبک مدیریتی (مشارکت جو و آمرانه) و میزان استفاده از مشارکت اولیا در تقویت ارتباط بین مدرسه باجامعه در مدارس متوسطه رابطه وجود دارد
 

روش


روش پژوهش : روش پژوهش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است


جامعه آماری و نمونه آماری و روش نمونه گیری:جامعه آماری پژوهش متشکل از کلیه مدیران مقطع متوسطه شهرستان ورامین و کلیه اعضای اصلی انجمن اولیا و مربیان که متشکل از 70 مدیر مقطع متوسطه که به استفاده از جدول مورگان تعداد 59 مدرسه به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده


ابزار جمع آوری داده ها: دو پرسشنامه محقق ساخته یکی برای سنجش سبک مدیریت مدیران مدارس که توسط پنج نفر از دبیران آموزشگاه بصورت تصادفی انتخاب و تکمیل گردید ه كه شامل 28 سوالي كه تعیین کننده سبک مدیریت مدیران می باشد و با مقیاس درجه بندی لیکرت از خيلي كم به خيلي زياد درجه بندی شده و بالاترین امتیاز معرف مدیریت مشارکت جو و کمترین امتیاز معرف مدیری با سبک آمرانه می باشد.و پرسشنامه دیگر شامل 32 سوال که توسط 5 نفر اعضای اصلی انجمن اولیا تکمیل گردیده و بیانگر مشارکت اولیا در امور مختلف آموزشگاه می باشد


اعتبار و روایی پرسشنامه: هر دو پرسشنامه بعد از ملاحضه اساتید گرانقدر جناب آقای دکتر ساکی و سرکار خانم دكتر نامی از نظر روایی و سنجش موضوع مورد مطالعه مورد تاييد قرار گرفت و برای سنجش اعتبار بعد از اجرای آزمایشی 30 پرسشنامه و محاسبه ضریب آلفایی کرونباخ توسط نرم افزارSPSS برای پرسشنامه سبک مدیریت 88/0 وبرای مشارکت اولیا عدد 95/0 بدست آمده که بیانگر اعتبار مناسب پرسشنامه ها می باشد.


روش تحلیل داده ها:به منظور تحلیل داده های آماری این پژوهش از انواع شاخص های آمار توصیفی از جمله میانگین،میانه،مد،انحراف معیار،چولگی،کشیدگی داده ها و همچنین برای تحلیل استنباطی و تعمیم نتایج به جامعه ای که نمونه از آن استخراج شده از آزمون آماری خی توافقی و خی دو تک گروه استفاده شده است.

 

يافته ها

 


1) بررسی متغیر های سبک مدیریت و مشارکت اولیا

جدول (1): تعداد، میانگین،میانه، مد، انحراف معیار، کجی ،کشیدگی، بیشترین و کمترین نمره متغیر های سبک مدیریت و مشارکت اولیا
 

سبک مدیریت و مشارکت اولیا

متغیرهای پژوهش

تعداد

میانگین نمونه

میانه

مد

انحراف معیار

چولگی

کشیدگی

کمینه

بیشینه

میانگین نظری

مشارکت اولیا در آموزش

295

3.69

3.60

3.60

0.75

0.12-

0.24

1

4.40

3

مشارکت اولیا در پرورشی

295

3.60

3.75

3.75

0.71

0.14-

0.11-

1.13

4.63

3

مشارکت اولیا در امور پشتیبانی

295

3.52

3.42

3.71

0.82

0.52

0.16-

1

4.57

3

مشارکت اولیا در تقویت ارتباط مدرسه با خانواده

295

3.98

3

3.33

0.76

0.13

0.49-

1

4.67

3

مشارکت اولیا در تقویت ارتباط مدرسه با جامعه

295

3.41

3.50

3.83

0.90

0.50

0.21-

1

4.83

3

شاخص کلی

295

3.65

3.61

3.55

0.65

0.21

0.15-

1.33

4.28

3

سبک مدیربت

295

4.36

4.46

5

0.55

1.40-

2.64

2.14

5

3

 

همان طور که در جدول بالا ملاحظه می شود با توجه به میانگین محاسبه شده سبک مدیریتی به صورت مشارکتی می باشد و اولیا نیز در امور آموزشی، پرورشی، پشتیبانی، تقویت ارتباط مدرسه با خانواده و با جامعه شرکت فعالی  دارند.

همچنین ارقام جداول بالا در مورد سبک مدیریت در بین دبیران و مشارکت اولیا  در بین اولیا بیانگر آن است که:

·      مشارکت اولیا در آموزش

دامنه نمرات گروه مورد مطالعه بین1 و4.40 قرار دارد.انحراف استاندارد توزیع برابر0.75 است.میانگین توزیع برابر 3.69 محاسبه شده است.شاخص چولگی توزیع برابر0.12- و نشان دهنده آن است که چگونگی توزیع نسبت به توزیع نرمال به سمت چپ است. شاخص کشیدگی توزیع برابر 0.24 و نشان دهنده آن است که کشیدگی از توزیع نرمال بلند تر است.

·      مشارکت اولیا در پرورشی

دامنه نمرات گروه مورد مطالعه بین1.13 و4.63 قرار دارد.انحراف استاندارد توزیع برابر0.71 است.میانگین توزیع برابر 3.60 محاسبه شده است.شاخص چولگی توزیع برابر0.14- و نشان دهنده آن است که چگونگی توزیع نسبت به توزیع نرمال به سمت چپ است. شاخص کشیدگی توزیع برابر 0.11- و نشان دهنده آن است که کشیدگی از توزیع نرمال کوتاه تر است.

·      مشارکت اولیا در امور پشتیبانی

دامنه نمرات گروه مورد مطالعه بین1 و4.57 قرار دارد.انحراف استاندارد توزیع برابر0.82است.میانگین توزیع برابر 3.52 محاسبه شده است.شاخص چولگی توزیع برابر0.52  و نشان دهنده آن است که چگونگی توزیع نسبت به توزیع نرمال به سمت راست است. شاخص کشیدگی توزیع برابر 0.16- و نشان دهنده آن است که کشیدگی از توزیع نرمال کوتاه تر است.

·      مشارکت اولیا در تقویت ارتباط مدرسه با خانواده

دامنه نمرات گروه مورد مطالعه بین 1و4.67 قرار دارد.انحراف استاندارد توزیع برابر0.76 است.میانگین توزیع برابر 3.98 محاسبه شده است.شاخص چولگی توزیع برابر0.13 و نشان دهنده آن است که چگونگی توزیع نسبت به توزیع نرمال به سمت راست است. شاخص کشیدگی توزیع برابر 0.49- و نشان دهنده آن است که کشیدگی از توزیع نرمال کوتاه تر است.

·      مشارکت اولیا در تقویت ارتباط مدرسه با جامعه

دامنه نمرات گروه مورد مطالعه بین1 و4.83 قرار دارد.انحراف استاندارد توزیع برابر0.90 است.میانگین توزیع برابر 3.41 محاسبه شده است.شاخص چولگی توزیع برابر0.50 و نشان دهنده آن است که چگونگی توزیع نسبت به توزیع نرمال به سمت راست است. شاخص کشیدگی توزیع برابر 21- و نشان دهنده آن است که کشیدگی از توزیع نرمال کوتاه تر است.

·      شاخص کلی

دامنه نمرات گروه مورد مطالعه بین1.33 و4.28 قرار دارد.انحراف استاندارد توزیع برابر0.65 است.میانگین توزیع برابر 3.65 محاسبه شده است.شاخص چولگی توزیع برابر0.21 و نشان دهنده آن است که چگونگی توزیع نسبت به توزیع نرمال به سمت راست است. شاخص کشیدگی توزیع برابر 0.15- و نشان دهنده آن است که کشیدگی از توزیع نرمال کوتاه تر است.

·      سبک مدیربت

دامنه نمرات گروه مورد مطالعه بین2.14 و5 قرار دارد.انحراف استاندارد توزیع برابر0.55 است.میانگین توزیع برابر 4.36 محاسبه شده است.شاخص چولگی توزیع برابر1.40- و نشان دهنده آن است که چگونگی توزیع نسبت به توزیع نرمال به سمت چپ است. شاخص کشیدگی توزیع برابر 2.64 و نشان دهنده آن است که کشیدگی از توزیع نرمال بلندتر است.

2) تحلیل داده ها

به منظور تایید­ تحلیل داده ها و تعمیم نتایج پژوهش به جامعهای که نمونه از آن استخراج شده، از آزمون آماری خی توافقی و خی دو تک گروه استفاده شده است که نتایج این آزمون ها به ترتیب در زیر آورده شده است.

سؤال اصلی : رابطه بین سبک مدیریتی مدیران (مشارکت جو ،آمرانه ) واستفاده از مشارکت اولیا در مدارس متوسطه شهرستان ورامین چیست ؟

جدول (2): فراوانی مورد مشاهده و مورد انتظار بین سبک مدیریتی مدیران و استفاده از مشارکت اولیا در مدارس

 

 

مشارکت اولیا در مدارس

 

کاملا مخالفم

مخافم

بی نظر

موافقم

کاملاموافقم

مجموع

 

کاملا مخالفم

FO[1]

19

17

11

10

0

57

 

FE[2]

11.4

11

12.4

11

11.2

57

 

مخالفم

FO

21

15

9

15

1

61

 

FE

12.2

11.8

13.2

11.8

12.0

61

 

بی نظر

FO

11

14

12

17

9

63

 

FE

12.6

12.2

13.7

12.2

12.4

63

 

موافقم

FO

8

6

19

8

12

53

 

FE

10.6

10.2

11.5

10.2

10.4

53

 

کاملاموافقم

FO

0

5

13

7

36

61

 

FE

12.2

11.8

13.2

11.8

12.0

61

 

مجموع

FO

59

57

64

57

58

295

 

FE

59

57

64

57

58

295

 


 

   جدول(3): نتایج آزمون خی دو توافقی بین سبک مدیریتی مدیران و استفاده از مشارکت اولیا در مدارس

خی دو

116.951

درجه آزادی

16

سطح معنی داری

0.000

مقدار فای

0.63

سطح معنی داری

0.000

 

با توجه به خی دو محاسبه شده(116.951) با درجه آزادی (16) در سطح معناداری (01/0) بین مشارکت اولیا در مدارس و سبک مدیریتی مدیران رابطه معنی داری وجود دارد.

همچنین ضریب فای (0.63) در سطح معنی داری 0.01 نشان می دهد بین مشارکت اولیا در مدارس و سبک مدیریتی مدیران رابطه مستقیم و مثبت وجود دارد.


 

به صورت سؤال های ویژه :

1-     آیا بین سبک مدیریتی و استفاده از مشارکت اولیا در امور آموزش در ميان مدیران مدارس متوسطه رابطه  وجود دارد؟

 

جدول (4): فراوانی مورد مشاهده و مورد انتظار بین سبک مدیریتی مدیران و استفاده از مشارکت اولیا در مدارس

 

مشارکت اولیا در امور آموزش

سبک مدیریتی

 

کاملا مخالفم

مخافم

بی نظر

موافقم

کاملاموافقم

مجموع

کاملا مخالفم

FO

17

10

12

9

9

57

FE

10.6

11.4

12.9

9.1

12.9

57

مخالفم

FO

17

11

20

8

5

61

FE

11.4

12.2

13.9

9.7

13.9

61

بی نظر

FO

10

18

10

3

22

63

FE

11.7

12.6

14.3

10

14.3

63

موافقم

FO

11

8

11

10

13

53

FE

9.9

10.6

12.0

8.4

12.0

53

کاملاموافقم

FO

0

12

14

17

18

61

FE

11.4

12.2

13.9

9.7

13.9

61

مجموع

FO

55

59

67

47

67

295

FE

55

59

67

47

67

295

        جدول(5): نتایج آزمون خی دو توافقی بین سبک مدیریتی مدیران و استفاده از مشارکت اولیا در مدارس

خی دو

49.088

درجه آزادی

16

سطح معنی داری

0.000

مقدار فای

0.408

سطح معنی داری

0.000

 

با توجه به خی دو محاسبه شده(49.088) با درجه آزادی (16) در سطح معناداری (01/0) بین سبک مدیریتی و استفاده از مشارکت اولیا در امور آموزش رابطه معنی داری وجود دارد.

همچنین ضریب فای (0.408) در سطح معنی داری 0.01 نشان می دهد بین سبک مدیریتی و استفاده از مشارکت اولیا در امور آموزش رابطه مستقیم و مثبت وجود دارد.

 

2-آیا بین سبک مدیریتی و استفاده از مشارکت اولیا در امور پرورشی در ميان مدیران مدارس متوسطه رابطه  وجود دارد؟

 

 

 جدول (6): فراوانی مورد مشاهده و مورد انتظار بین سبک مدیریتی مدیران و استفاده از مشارکت اولیا در مدارس

 

مشارکت اولیا در امور پرورشی

سبک مدیریتی

 

کاملا مخالفم

مخافم

بی نظر

موافقم

کاملاموافقم

مجموع

کاملا مخالفم

FO

18

14

12

13

0

57

FE

11.0

9.3

15.7

9.1

12

57

مخالفم

FO

17

15

13

6

10

61

FE

11.8

9.9

16.7

9.7

12.8

61

بی نظر

FO

9

11

17

11

15

63

FE

12.2

10.3

17.3

10

13.2

63

موافقم

FO

8

7

19

6

13

53

FE

10.2

8.6

14.6

8.4

11.1

53

کاملاموافقم

FO

5

1

20

11

24

61

FE

11.8

9.9

16.7

9.7

12.8

61

مجموع

FO

57

48

81

47

62

295

FE

57

48

81

47

62

295

        جدول(7): نتایج آزمون خی دو توافقی بین سبک مدیریتی مدیران و استفاده از مشارکت اولیا در مدارس

خی دو

56.014

درجه آزادی

16

سطح معنی داری

0.000

مقدار فای

0.436

سطح معنی داری

0.000

 

با توجه به خی دو محاسبه شده(56.014) با درجه آزادی (16) در سطح معناداری (01/0) بین سبک مدیریتی و استفاده از مشارکت اولیا در امور پرورشی رابطه معنی داری وجود دارد.

همچنین ضریب فای (0.436) در سطح معنی داری 0.01 نشان می دهد بین سبک مدیریتی وا ستفاده از مشارکت اولیا در امور پرورشی رابطه مستقیم و مثبت وجود دارد.

3-آیا بین سبک مدیریتی و استفاده از مشارکت اولیا در امور پشتیبانی در ميان مدیران مدارس متوسطه رابطه  وجود دارد؟

 

                                                  جدول (8): فراوانی مورد مشاهده و مورد انتظار بین سبک مدیریتی مدیران و استفاده از مشارکت اولیا در مدارس

 

مشارکت اولیا در امور پشتیبانی

سبک مدیریتی

 

کاملا مخالفم

مخافم

بی نظر

موافقم

کاملاموافقم

مجموع

کاملا مخالفم

FO

15

8

12

17

5

57

FE

12.9

8.7

10.6

14.7

10.0

57

مخالفم

FO

25

9

9

17

1

61

FE

13.9

9.3

11.4

15.7

10.8

61

بی نظر

FO

13

8

13

16

13

63

FE

14.3

9.6

11.7

16.2

11.1

63

موافقم

FO

14

13

7

12

7

53

FE

12

8.1

9.9

13.7

9.3

53

کاملاموافقم

FO

0

7

14

14

26

61

FE

13.9

9.3

11.4

15.7

10.8

61

مجموع

FO

67

45

55

76

52

295

FE

67

45

55

76

52

295

                                                                    جدول(9): نتایج آزمون خی دو توافقی بین سبک مدیریتی مدیران و استفاده از مشارکت اولیا در مدارس

خی دو

64.509

درجه آزادی

16

سطح معنی داری

0.000

مقدار فای

0.468

سطح معنی داری

0.000

 

با توجه به خی دو محاسبه شده(64.509) با درجه آزادی (16) در سطح معناداری (01/0) بین سبک مدیریتی و استفاده از مشارکت اولیا در امور پشتیبانی رابطه معنی داری وجود دارد.

همچنین ضریب فای (0.468) در سطح معنی داری 0.01 نشان می دهد بین سبک مدیریتی و استفاده از مشارکت اولیا در امور پشتیبانی رابطه مستقیم و مثبت وجود دارد.

 

4-آیا بین سبک مدیریتی و استفاده از مشارکت اولیا در تقويت ارتباط مدرسه با خانواده ها در ميان مدیران مدارس متوسطه رابطه  وجود دارد؟ 

                                                  

 جدول (10): فراوانی مورد مشاهده و مورد انتظار بین سبک مدیریتی مدیران و استفاده از مشارکت اولیا در مدارس

 

مشارکت اولیا در تقويت ارتباط مدرسه با خانواده

سبک مدیریتی

 

کاملا مخالفم

مخافم

بی نظر

موافقم

کاملاموافقم

مجموع

کاملا مخالفم

FO

8

23

18

7

1

57

FE

10

13.9

11.8

11.2

10

57

مخالفم

FO

22

18

9

11

1

61

FE

10.8

14.9

12.6

12

10.8

61

بی نظر

FO

15

13

16

8

11

63

FE

11.1

15.4

13

12.4

11.1

63

موافقم

FO

3

12

9

19

10

53

FE

9.3

12.9

11

10.4

9.3

53

کاملاموافقم

FO

4

6

9

13

29

61

FE

10.8

14.9

12.6

12

10.8

61

مجموع

FO

52

72

61

58

52

295

FE

52

72

61

58

52

295

 

 

   جدول(11): نتایج آزمون خی دو توافقی بین سبک مدیریتی مدیران و استفاده از مشارکت اولیا در مدارس

خی دو

99.168

درجه آزادی

16

سطح معنی داری

0.000

مقدار فای

0.58

سطح معنی داری

0.000

 

با توجه به خی دو محاسبه شده(99.168) با درجه آزادی (16) در سطح معناداری (01/0) بین سبک مدیریتی و استفاده از مشارکت اولیا در تقويت ارتباط مدرسه با خانواده ها رابطه معنی داری وجود دارد.

همچنین ضریب فای (0.58) در سطح معنی داری 0.01 نشان می دهد بین سبک مدیریتی و استفاده از مشارکت اولیا در تقويت ارتباط مدرسه با خانواده ها رابطه مستقیم و مثبت وجود دارد.

 


****

 

منبع : مقاله "رابطه بین سبکهای مدیریت (مشارکت جو، آمرانه) و میزان استفاده از مشارکت اولیا  در مدارس متوسطه شهرستان ورامین  در سال تحصیلی89-88      " تهیه کنندگان : علی عرب شهراب-دکتر رضا ساکی- انتشار سایت فکرنو-شهریور 1389

 


 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

               
  برای اطلاع از به روز شدن سايت  فکرنو  ، ابتدا نام و سپس  پست الکترونيکی  خود را وارد نماييد.      

 

 

 

 

         جستجو در سايت فکر نو

 

 

 

خلاقیت-نوآوری -کارآفرینی-خلاقیت-نوآوری -کارآفرینی-خلاقیت-نوآوری -کارآفرینی-خلاقیت-نوآوری -کارآفرینی-خلاقیت-نوآوری -کارآفرینی-خلاقیت-نوآوری -کارآفرینی-خلاقیت-نوآوری -کارآفرینی

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

سایت فکرنو-سایت خلاقیت ،نوآوری و کارآفرینی

wwww.fekreno.org