گويند  عارفان  هنر  و  علم كيمياست

شاعر: پروين  اعتصامي

گويند  عارفان  هنر و  علم  كيمياست                                                         ì   ì

وان  مس  كه  گشت  همسر  اين  كيميا طلاست                                                   ì 

فرخنده طائري كه  بدين  بال  و پر  پرد                                             ì    ì    ì

همدوش مرغ  دولت  و هم عرصه  هماست                                            ì

وقت  گذشته  را  نتواني خريد باز                                                                                    ì

مفروش  خيره ،كاين  گهر پاك بي بهاست                                              ì     

گر زنده  اي  و  مرده نه اي ، كارجان گزين                                                                                                       
ì

تن پروري  چه  سود ،چو جان تو  ناشتاست                                                                     ì

تو  مردمي و  دولت  مر دم   فضيلت  است                                           ì

تنها  وظيفه  تو  همي نيست  خواب  و  خاست                       ì                                   ì                                 ì                           ì 


 

شماره منبع مورد  مطالعه :39

كتاب

 كليات  پروين  اعتصامي      كليات   پروين  اعتصامي ، انتشارات  :كتاب  نمونه -1369

بازگشت  به  صفحه  عناوين