معرفي كتاب هنر فكر كردن

 

شناسنامه كتاب معرفي شده :
عنوان كتاب : هنر فكر كردن
نويسنده :ارنست ديمنه
ترجمه :محمد رفيعي مهرآبادي
چاپ اول :1369
شمارگان :3000نويسنده كتاب هنر فكر كردن ارنست ديمنه مي باشد. ارنست ديمنه از پايه گذاران آموزش و پرورش فرانسه مي باشد، او دركتاب هنر فكر كردن تلاش مي كند خواننده را به سوي يك انسان انديشمند هدايت كند و مي خواهد انسانهايي را كه در زندان بسته ذهن خود گرفتار شده اند را نجات بخشد به گونه يي كه بتوانند از مغز خود اين عضو گرانبها بهره برده و در زندگي خويش از آن استفاده كنند.
او مغز آدمي را همچون كاليدوسكوپ (Kaleidoscope ) مي داند.بسياري از ما اين وسيله را در دوران كودكي تجربه كرده ايم،وسيله اي كه به آن زيبابين مي گفتيم ،يك وسيله لوله اي شكل با چندين آيينه و ذرات رنگي شيشه اي كه هر بار تكان مي داديم ،تصاوير جذاب و نو در جلوي چشمان ما پديدار مي شد و تنوع تصاوير پديد آمده بسيار زياد بود.ذهن انسان نيز بايد به مراحلي برسد كه در هر لحظه زيباييهاي خاص خود را خلق كند و رشد قدرت تفكر و انديشه در آدمي مي تواند چنين زمينه اي را در انسان پديد آورد.
ديمنه در جايي از اين كتاب به موانع تفكر اشاره مي كند:
1-چند شخصيتي بودن
2-تعصبات فكري
3-تظاهر به علم و دانش
4-داشتن دو فكر مختلف در مورد يك موضوع
5-نگاهداري افكار درخشان
6-خستگي
7-افسردگي
8-زياده روي در خوابيدن
9-كم خوابي
10-پرخوري
11-تمرينات جسماني بسيار زياد يا خيلي كم
ديمنه اعتقاد دارد تعليم و تربيت نامناسب مي تواند انگل هاي ذهني در وجود انسان پديد آورد كه بعد ها او را از درست فكر كردن باز دارد.هنگامي كه تفكر و انديشه اي در كار نباشد ،خشم بروز مي كند و خشم ، انسان را به سوي خشونت گرايش مي دهد و لذا او در اين كتاب تلاش مي كند آدمي را با راهي آشنا كند كه دربرخورد با مشكلات به مدد فكر و انديشه از آنها رهايي يابد و مغز خويش را به درستي تربيت كند.
ديمنه از دو عامل موثر در ايجاد شرايط براي تفكر كردن نام مي برد و در مورد آنها توضيح مي دهد:
1-تنهايي
2-فراغت خاطر
و همچنين از دو عامل ديگر كه از موانع تفكر مي باشد ،نام مي برد:
1-مطالعات بي فايده
2-گفتگوهاي بي محتوا
او در مورد تفكر مي گويد:
چند بار انديشيدن عميق درباره يك چيز
او در كتاب خود جمله اي را از وونارژ ذكر مي كند:
افكار بزرگ از دل برمي خيزند
ارنست ديمنه معتقد است تفكر مي تواند بخاطر يك انگيزه قوي و شخصي صورت گيرد او همچنين نوشتن را زمينه ساز تفكر مي داند و مي گويد هنگامي كه مقاله اي مي نويسيد،سبب مي شود استعدادهاي شما آزاد شود و قدرت عمل غير منتظره اي به شما بدهد.

او در جاي ديگري از كتاب ذكر مي كند:


تسلط كامل شخص بر معلومات مربوط به يك مسئله نه فقط به او كمال علمي مي دهد بلكه قدرت استدلال سريع او را تقويت مي نمايد به طوري كه ما بي اختيار آن را يك تفكر درخشان مي ناميم،در حالي كه في الواقع فقط اطلاعات و معلومات است .

او در مورد خلاقيت مي گويد:

يك فكر به تدريج رشد مي كند،به ساير افكار مي پيوندد يا از آنها استفاده كرده و به صورت يك هدف قوي در مي آيد كه نمي توان در برابر آن ايستادگي كرد و سرانجام به نوعي خلاقيت مي انجامد


ديمنه در كتاب خود خرد آدمي را از چند شخصيتي بودن برحذر مي دارد زيرا سبب مي گردد انرژي دروني انسان بطور دائم براي تطبيق دادن شخصيت درون و برون به هدر رود و به همين خاطر مي گويد:

اگر مي خواهيد چيزي اصيل خلق كنيد خودتان باشيد .

او دو مانع خود بودن را به شرح زير بيان مي كند:

1-تظاهر:عدم صداقت در فرد كه سبب مي گردد از افكار و عقايد خود آگاه نباشد و از طرفي باعث تخريب شخصيت مي شود.

2-بي اعتمادي به خود


كتاب هنر فكر كردن حاوي تجربيات ارزشمند ارنست ديمنه مي باشد لذا مطالعه آن مي تواند مفاهيم ارزشمندي را به انسان منتقل كند.                                                                با تشكر

                                                    گروه علمي سايت فكر نو

 

بازگشت  به  صفحه  عناوين